Bekijk ook andere kaarten uit de ZaanAtlas

Beschermde flora en fauna

 

Voor soortbescherming is het wettelijk kader in Nederland de Flora- en Faunawet en voor gebiedsbescherming is dat de Natuurbeschermingswet.

 

De Europese richtlijnen verplichten tot het aanwijzen van speciale beschermingszones, die tezamen het Europees ecologisch netwerk Natura 2000 moeten gaan vormen. In  Zaanstad zijn hiervoor aangewezen de gebieden Polder Westzaan, Noorderveen en Kalverpolder. Dit zijn dus de Habitatrichtlijngebieden in Zaanstad. Belangrijkste diersoort, die tot aanwijzing van deze gebieden heeft geleid, is de Noordse woelmuis. In Zaanstad zijn deze gebieden planologisch beschermd door middel van bestemmingsplannen.

 

Het beheer van deze gebieden en de instandhouding van de aangetroffen natuurwaarden is een verantwoordelijkheid van de terreinbeheerder. In Zaanstad is dit Staatsbosbeheer.

 

Extra functies in de kaart

Keuze, luchtfoto of kaarten

Informatie opvragen in de kaart