From 1 - 10 / 190
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Een peilbuis is een in de grond gebrachte buis met als doel bv. bodemonderzoek of de bepaling van de ligging van het freatisch vlak (de vrije grondwaterspiegel).

  • De gebruikerskaart "vrij toepasbaar" geeft weer waar grond met de kwaliteit "Klasse Niet ingedeeld – PFOS/PFOA - Vrij toepasbaar" kan worden toegepast. Deze kaarten behoren bij de Beleidsregel PFAS Zaanstad 2020 welke is vastgesteld door het college op 26 mei 2020. Documentnummer Verseon: 2020009464. Disclaimer: alleen in combinatie met beleidsregel (inclusief appendix)

  • De gegevens geven inzicht in welke watergangen door de gemeente onderhouden worden.

  • Preventief fouilleren

  • Weergave van de toegestane maximum snelheid.

  • De Bodemfunctieklassenkaart geeft voor een gebied aan onder welke van de drie functieklassen het gebied valt. De drie functieklasse zijn: AW2000 (landbouw, natuur, volkstuinen), Wonen (wonen met tuin, groen met natuurwaarden, kinderspeelplaatsen) en Industrie (ander groen, infrastructuur en industrie). De kaart is een bijlage van de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer, deze kunt u vinden op www.zaanstad.nl trefwoorden bodemkwaliteitskaart of Nota bodembeheer.

  • Een onderzoek om in zicht te krijgen in de snelheden van het gemotoriseerde verkeer, uitgedrukt in een gemiddelde snelheid en een V85-percentiel snelheid.

  • Een verkeerstelling is een onderzoek om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gemotoriseerd en/of langzaam verkeer per tijdseenheid, met eventueel een verdeling naar voertuigtype.

  • Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.